News

३ सय शैयाको प्रदेश अस्पतालको नव निर्मित भवन अस्पताललाई हस्ताण्तरण

  Dec 9th 2021

३ सय शैयाको प्रदेश अस्पतालको नव निर्मित भवन अस्पताललाई हस्ताण्तरण, मंसिर भित्र प्रदेश अस्पताललाई तिन सय शैयाको बनाईने ।।

३ सय शैयाको प्रदेश अस्पतालको नव निर्मित भवन अस्पताललाई हस्ताण्तरण, मंसिर भित्र प्रदेश अस्पताललाई तिन सय शैयाको बनाईने ।।

https://www.youtube.com/watch?v=uiXEfQzoyoc

https://www.facebook.com/SungavaTelevision/videos/1297810250382300/